Niżej znajdują się wszystkie adresy punktów, które biorą udział w konkursie SMS’owym:

LP. ADRES STACJI NUMER TELEFONU
1 Bielany, ul. Siedlecka 12 A – stacja paliw (25) 787 88 88
2 Grabianów ul. Świerkowa 1 – stacja gazowa 789-339-388
3 Grzegorzew ul. Autostrada 5 – stacja paliw 533-360-921
4 Hołubla ul. Siedlecka 79 – stacja paliw 785-591-998
5 Łuków ul. Świderska 143 – stacja paliw 729-052-357
6 Małkinia ul. Nurska 98A – stacja paliw 796-535-853
7 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Boczna – stacja gazowa 518-832-794
8 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Morawicza 2A – stacja gazowa 535-339-90
9 Pionki ul. Zwoleńska 1 – stacja paliw 796-535-113
4 Hołubla ul. Siedlecka 79 – stacja paliw 785-591-998
5 Łuków ul. Świderska 143 – stacja paliw 729-052-357
6 Małkinia ul. Nurska 98A – stacja paliw 796-535-853
7 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Boczna – stacja gazowa 518-832-794
8 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Morawicza 2A – stacja gazowa 535-339-90
9 Pionki ul. Zwoleńska 1 – stacja paliw 796-535-113
10 Pułtusk ul. Aleja Wojska Polskiego 83 – stacja gazowa 795-026-770
11 Ryki ul. Królewska 147 – stacja paliw 603-241-100
12 Serock ul. Modlińska 66 – stacja gazowa 512-508-609
13 Ryżki Ryżki 75 C – stacja paliw 662-165-721
14 Siedlce ul. Budowlana 11 – staja paliw 506-000-375
15 Siedlce ul. Budowlana 11 – diagnostyka 533-388-514
16 Siedlce ul. Czerwonego Krzyża 45 – stacja paliw 25-644-17-94
17 Siedlce ul. Garwolińska 70 533-388-507
18 Siedlce ul. Składowa 34 – stacja paliw 575-841-240
19 Sięciaszka Pierwsza 59A – stacja gazowa 535-339-919
20 Stara Wieś – stacja gazowa 517-796-688
21 Sterdyń ul. Wojska Polskiego 25 – stacja gazowa 535-339-878
22 Ujrzanów 281A – stacja gazowa 785-092-242
23 Warszawa ul. Górczewska 179A – stacja gazowa 515-803-155
24 Warszawa ul. Kolejowa 8B – stacja gazowa 508-550-262
25 Warszawa ul. Okuniewska 6A – stacja gazowa 530-307-592
26 Warszawa ul. Połczyńska 19 – stacja gazowa 506-856-183
27 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 140 – stacja gazowa 797-451-372
28 Węgrów ul. Gdańska 63A- stacja gazowa 785-026-839
29 Wilga ul. Witosa 3 – stacja paliw 603-251-100
30 Wola Rębkowska ul. Przemysłowa 50 – stacja paliw 884-310-312
31 Żabokliki ul. Korczewska 19 – stacja gazowa 883-121-193

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO

POD NAZWĄ

AXAN – BUTLE PEŁNE NAGRÓD”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs promocyjny organizowany jest pod nazwą „AXAN – BUTLE PEŁNE NARÓD” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem urządzającym Konkurs jest AXAN Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach – Żyłakach (08-311), przy ulicy Słonecznej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162773, NIP 678-101-56-13 (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2016 roku i trwa do dnia 1 czerwca 2017 roku
z uwzględnieniem, że uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń w okresie od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 1 czerwca 2017 roku.

5. Datą zakończenia Konkursu jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.

§ 2. Udostępnianie Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym
w czasie trwania Konkursu , począwszy od dnia jego rozpoczęcia, na stronach internetowych www.axan.pl, w Punktach Stacji Paliw AXAN (wymienionych w Załączniku nr 1) oraz w siedzibie Organizatora w dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy 9:00 a 16:00.

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne
z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem i z jego akceptacją.

§ 3. Przedmiot i przebieg Konkursu

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zakup butli gazowej dystrybuowanej przez firmę AXAN w okresie od 01.06.2016 r. do 01.06.2017 r. w handlu detalicznym tj. dla odbiorców 1 sztuki butli gazowej jednorazowo.

2. Uczestnik po zdjęciu plomby foliowej na odwrocie folii odczytuje symbol – ciąg cyfr – upoważniający do wzięcia udziału w konkursie. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu SMS pod numer 70068 o treści:

AXAN.nr z plomby.kod pocztowy.hasło reklamujące firmę AXAN.”

3. Koszt wysłania SMS wynosi 50 groszy + VAT (62 grosze brutto, słownie: zero złotych, sześćdziesiąt dwa grosze brutto).

§ 4. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

a/ skuter o wartości 3000 zł x 4 sztuk = 12.000 zł;

b/ telewizor o wartości 1500 zł x 4 sztuk = 6.000 zł;

c/ laptop o wartości 1500 zł x 4 sztuka = 6.000 zł;

d/ tablet o wartości 400 zł x 100 sztuk = 40.000 zł;

e/ smartfon o wartości 300 zł x 100 sztuk = 30.000 zł;

f/ talony AXAN do realizacji na Stacjach Paliw o wartości 100 zł x 100 sztuk = 10.000 zł;

oraz Nagroda główna :

g/ Voucher na dowolną wycieczkę o wartości 5.000 zł.

Pula nagród wynosi 109.000 zł.

2. Nagrody za najlepsze hasła reklamowe przyznawane będą przez członków jury w każdym miesiącu trwania promocji tj. od czerwca 2016 r do czerwca 2017 r.

3. Po otrzymaniu nagrody Uczestnik zobowiązany jest wypełnić potwierdzenie odbioru nagrody, które zawiera dane osobowe, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, adres e-mail oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych – tekst poniżej:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t.j.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AXAN Sp. z o. o. siedzibą: 08-311 Bielany Żyłaki ul. Słoneczna 5 moich danych osobowych w celu udziału w Konkursie, tj. Organizatorowi w celu przeprowadzenia Konkursu.”

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych jest dobrowolne.

6. Obligatoryjne są natomiast:

a/ oświadczenie, dotyczące akceptacji Regulaminu i potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w przedmiotowym konkursie:

Akceptuję warunki regulaminu Konkursu „AXAN – BUTLE PEŁNE NAGRÓD” (dalej „Konkurs”) i potwierdzam, że spełniam warunki i wymagania określone w Regulaminie Konkursie.”

b/ zgoda na otrzymywanie materiałów handlowych:

Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz przedstawienia ofert proponowanych przez Organizatora Konkursu.”

§ 5. Ogłoszenie wyników i wydanie Nagród.

1. Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej www.axan.pl, po przeprowadzeniu procesu weryfikacji. Lista Laureatów, prezentowana jest w postaci imienia i nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody na stronie internetowej Organizatora (www.axan.pl).

2. Laureaci nagród zostaną powiadomieni również drogą telefoniczną.

3. Reprezentant Jury Organizatora wykona do 3 połączeń na numer telefonu z którego zostało wysłane hasło konkursowe. W przypadku braku kontaktu z Laureatem nagroda przechodzi
na własność Organizatora – AXAN Sp. z o.o.

§ 6. Wydanie Nagród

1. Organizator wykonuje co najmniej 3 próby połączenia z Laureatem w ciągu dwóch dni roboczych od dat wyszczególnionych w § 3. Próby połączenia wykonywane są w godzinach od 9:00 do 16:00. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia
z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu podanym podczas zgłoszenia wygranej (m.in. odebranie rzez inną osobę).

Podczas rozmowy Organizator:

  1. Ustala tożsamość Laureata Nagrody;
  2. informuje o potwierdzeniu wygranej nagrody w konkursie nagrody oraz o zasadach
    i terminach wydania Nagrody, jak również wskazuje na konieczność zwrotu podpisanego potwierdzenia przedstawicielowi firmy AXAN, który dostarczył nagrodę. Potwierdzenie odbioru nagrody zawiera: dane takie jak: adres zamieszkania Laureata (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).

2. Wzór oświadczenia Laureata dostępny jest na stronie internetowej www.axan.pl.

3. Jeżeli Laureat nie podpisze potwierdzenia odbioru nagrody, oznacza to rezygnację z Nagrody.

4. W przypadku nieudanych prób połączenia zgodnie zapisem niniejszego ustępu, Organizator przesyła do Laureata ostatniego dnia nieodpłatną wiadomość SMS lub odpowiednio wiadomość na adres email, z informacją, że Organizator ponowi kontakt telefoniczny do Laureata w celu potwierdzenia wylosowanej nagrody oraz warunkach jej wydania.

5. Treść wiadomości wysyłanej w przypadku nieudanej próby kontaktu:

Konkurs „AXAN BUTLE PEŁNE NAGRÓD”:

W związku z wylosowaniem Twojego zgłoszenia. podejmiemy 1 próbę połączenia telefonicznego
z Tobą w kolejnym dniu roboczym w godzinach 9:00 – 17:00. Loteria dla osób powyżej 18 lat. Organizator: AXAN Sp z o.o.

Regulamin: www.axan.pl/konkurs.

6. Ponowienie kontaktu telefonicznego następuje w kolejnym dniu roboczym od wysłania wiadomości SMS i obejmuje tylko jedną próbę połączenia.

7. Wydanie Nagród następuje najpóźniej do 30 dnia od momentu zgłoszenia wygranej.

8. Wydanie Nagrody Głównej – wybór hasła na koniec konkursu spośród wszystkich uczestników, którzy nadeślą hasła reklamowa w czasie trwania Konkursu, następuje podczas przekazania osobistego w Centrali firmy AXAN W 08-311 Bielany Żyłaki ul. Siedlecka 1.

9. Laureat ponosi we własnym zakresie koszty dojazdu do miejsca odbioru Nagrody Głównej, oraz podatku 10% wartości otrzymanej nagrody, której wartość przekracza 760 zł, jak również ewentualnie kosztów ubezpieczenia takich Nagród.

10. W sytuacji kiedy Laureatowi jest przyznana Nagroda Główna i Nagrody pozostałe proszony on będzie o udzielenie Organizatorowi zezwolenia na wykorzystanie wizerunku na utrwalenie jego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi oraz odtajnienia tajemnicy wygranej,
o której mowa w art. 20 ust.8 Ustawy o grach hazardowych, podczas nagrania materiału materiałów audiowizualnych i zdjęć w trakcie uroczystości wydania.

11. Organizator wysyła Nagrody wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

§ 7. Zasady szczegółowe dotyczące wydania Nagród.

1. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

2. Nagrody przewidziane w Konkursie muszą być odebrane wyłącznie przez Laureata. Nagrodę
w imieniu Laureata może odebrać pełnomocnik upoważniony na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym – do odbioru danej nagrody.

3. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano osobie, która nie może być Laureatem Konkursu lub należącej do grona osób, o których mowa w § 7 ust. 2 powyżej, osoba taka jest przy przydziale nagrody pominięta. Organizator ma prawo zażądać od Laureata złożenia dodatkowego pisemnego oświadczenia w tym zakresie przed wydaniem nagrody.

4. Przy odbiorze (wydaniu) nagród Laureaci są zobowiązani na żądanie Organizatora pisemnie potwierdzić odbiór nagrody na dokumencie przedstawionym przez osobę doręczającą nagrodę. Brak, niemożność lub odmowa potwierdzenia odbioru nagrody uniemożliwia wydanie nagrody.
W przypadku niemożności wydania (odbioru) nagrody zgodnie z powyższym trybem Laureat traci prawo do nagrody.

5. Laureat, któremu jest przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie, przy czym Laureat może według własnego uznania dysponować Nagrodą po jej odebraniu od Organizatora.

6. Nagrody, które nie zostały wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora pozostają do jego dyspozycji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu m.in:

a/ biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwany przez żadnego
z operatorów na terenie RP);

b/ prowadzą działania co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu.

8. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego pozostają do dyspozycji Organizatora.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne i roszczenia

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu (tj. od dnia 01 czerwca 2016 r.) do dnia 01.06.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres Organizatora,
z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „AXAN – BUTLE PEŁNE NAGRÓD”. Reklamacja powinna zawierać: zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. nr 118 poz. 793) imię, nazwisko, adres Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.

2. Rozpatrzenie reklamacji i nadanie powiadomienia do Uczestnika o decyzji Organizatora następuje listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

Organizator rozpatrując reklamacje stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo
do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi.

4. Roszczenia związane z udziałem w Konkursie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach
i na potrzeby Konkursu, chyba, że z treści udzielonej zgody wynika inny cel przetwarzania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1181
z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest AXAN Sp. z o.o. z siedzibą w 08-311 Bielany Żyłaki ul. Słoneczna 5, nr KRS 0000162773.

2. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia. Uczestnictwo w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych w celu jej realizacji, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

3. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) oraz danych osobowych Uczestników w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz do rozpatrzenia reklamacji.

4. Organizator ma prawo do opublikowania imiennej listy Laureatów Konkursu w dzienniku ogólnopolskim lub w innych środkach masowego przekazu lub środkach komunikacji elektronicznej, po uzyskaniu odrębnej zgody każdego z nagrodzonych Laureatów Konkursu.

§ 10. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika lub działania sieci Internet

§ 11. Prawa autorskie

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie te propozycje haseł reklamowych, będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, które nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od wad prawnych (hasła reklamowe).

2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła reklamowego do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów konkursowych.

3. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia Laureatów Konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Laureatów konkursu na Organizatora, majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi hasłami reklamowymi na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z haseł reklamowych w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Laureatów Konkursu. Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.

4. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasła reklamowe każdą techniką – w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do haseł, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać hasła w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich haseł reklamowych autorom tych haseł reklamowych (a w przypadku haseł powtarzających się, autorom, którzy wcześniej przesłali zwycięskie hasło na adres Organizatora) – Laureatom Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła reklamowego zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim (w szczególności podwykonawcom i współpracownikom Uczestnika) lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. W Konkursie niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń
i zasad Konkursu.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych rozumie się przez to dni od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Infolinia dotycząca komunikacji w Konkursie czynna jest od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 9:00 do 16:00, pod numerem telefonu 732-999-000 (koszt połączenia: zgodny z taryfą operatora).

4. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Konkursu.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

6. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 z pózn.zm).

7. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Konkursu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU dotyczący Konkursu pod nazwą „AXAN – BUTLE PEŁNE NAGRÓD”

  • Adresy stacji Paliw AXAN, w których znajdują się:
  • butle biorące udział w Konkursie,
  • regulamin Konkursu.